Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1220V - FOC / Kleeblatt -