Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 890V - Am Kalkofen -