Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1169 V - Rigi-Kulm-Center -